Obchodní podmínky

1. 
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)

dodavatele Radka Mikovcová, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mariette-decor.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


2. Základní údaje:

Dodavatel:
Radka Mikovcová, Ke Křížku 403, Doksy u Kladna, 273 64
IČ: 47525185

Kupující (Spotřebitel):
- je to fyzická či právnická osoba, která nenakupuje výrobky či služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání.
Kupující (Podnikatel):
- je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání.


3. Objednávka zboží

Katalog zboží uvedený na stránkách www.mariette-decor.cz je katalogem dekorací šitých na míru nebo  metáže. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. Kupujícímu bude vždy potvrzena dostupnost zboží buď emailem nebo telefonicky. Podáním objednávky Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.


Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  


Cena v objednávce je vždy cena aktuální  Zákazník nemá nárok na další slevy (akční slevy), které nebyly platné v době uzavření objednávky.  Cena za dopravu bude zákazníkovi sdělena na základě jeho objednávky podle aktuálního ceníku  . Při změně sazebníku, dojde i ke změně poštovného. Zboží je také možno vyzvednout osobně, a to bez nákladů na dopravu, v sídle Dodavatele.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


5. Dodací podmínky

Zboží, které je skladem( lněné látky), je zpravidla odesíláno do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Zboží s dostupností (na zakázku) delší je odesíláno, tak aby byla tato lhůta splněna, za podmínky, že kupující dodrží termín platby, tj. úhrady do 5 prac.dní od přijetí objednávky..
V případě, že zboží není skladem, nebo není skladem v dostatečném množství je Kupující informován e-mailem či telefonicky a je dohodnuta náhrada zboží nebo storno objednávky.


Způsob dopravy:

Zboží, pokud není dohodnuto jinak, je zasíláno přes kurýrní službu Zásilkovny  na adresu nebo na výdejnu Zásilkovny uvedenou kupujícím v objednávce. Cena dopravy se řídí platným ceníkem Zásilkovny a bude účtována podle skutečnosti nebo podle dohody. Zboží je také možno vyzvednout osobně v sídle dodavatele, ale pouze po předchozí dohodě s dodavatelem

Platební podmínky:

Zboží je možno uhradit:
- bankovním převodem na výše uvedené bankovní účty
 
Převzetí zboží:

Před převzetím zboží doporučujeme si jej prohlédnout. Pokud zjistíte mechanické poškození obalu zásilky, sepište na místě reklamaci s pracovníkem dopravce a tento záznam si nechte dopravcem potvrdit. Pokud po otevření zásilky zjistíte, že zboží bylo poškozeno bude Vám buď zboží vyměněno nebo vráceny peníze, za předpokladu, že Dodavateli bude předložen tento reklamační protokol.


Odstoupení od smlouvy:

Kupující (Spotřebitel) má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů od smlouvy. V této lhůtě musí tuto skutečnost oznámit Dodavateli písemně na adresu www.mariette-decor.cz nebo doporučenou poštou na adresu Dodavatele. Podmínkou vrácení zboží je následující:
- zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní a nesmí být znehodnoceno
- pokud Kupující poruší originální obal u takových výrobků, u něhož se dá předpokládat, že by z hygienických či jiných důvodů nemohlo být dále používáno, není možné jej vrátit.
- spolu s vráceným zbožím je třeba doručit fakturu, dodací list nebo kopii objednávky
- náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník


UPOZORNĚNÍ: Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy dle §1837 občanského zákoníku m.j. v případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele.Toto ustanovení se  týká veškerého prodeje dekorací na  tomto  internetovém obchodě www.mariette-decor.cz  prodávajícího , jelikož  veškeré dekorace jsou šity na zakázku a až na základě objednávky pro daného, konkrétního zákazníka. Nabízené rozměry jsou pouze informativní a pomáhají zákazníkovi s výběrem  rozměru , odstínu k jeho individuální zakázce . Odstoupení od smlouvy tedy nemůže být uplatněno na nákup metráže a sjednané zakázce na míru, to jsou  také dekorace s dostupností delší  nebo při jakýchkoli  jiných úpravách na zaslaném zboží, např.zkrácením délky na přání Děkujeme za pochopení.
Pokud nebude objednávka do 7 dnů od objednání zaplacena ze strany kupujícího, prodávají objednávku stornuje, pokud se nedohodnou jinak


6. Reklamace a záruční podmínky:

Záruční lhůta, která je u spotřebního zboží stanovena, pro Kupujícího - Spotřebitele na 24 měsíců a začíná běžet převzetím zboží.

Záruční doba pro Kupujícího – Podnikatele se řídí Obchodním zákoníkem.
- jedná-li se o vadu odstranitelnou, má Kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění závady nebo na výměnu vadné části zboží.
- jedná-li se o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy
- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním zboží.
- reklamaci je nutné uplatnit písemně a doručit ji spolu se zbožím na adresu Dodavatele, takovým způsobem, aby přepravou nedošlo k dalšímu poškození zboží


Vyřízení reklamace:

Dodavatel po převzetí reklamace v zákonné lhůtě na reklamaci písemně odpoví a Kupujícímu oznámí způsob řešení reklamace.


7. Ochrana osobních dat


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 


8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.