Podmínky ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů a používání cookies


Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s


Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
 osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
 95/46/ES (GDPR).Předkládáme záladní unformace, které jsme jako správce osobních údajů
povinni poskytnout.
 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat na 
e-mailové adrese info@mariette-decor.cz nebo na telefonu +420 724 119 670. Ve všech případech nás lze
 kontaktovat na naší doručovací adrese Ke Křížku 403, Doksy u Kladna 273 64.


1. Kdo je správcem osobních údajů?


Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem
budou osobní údaje zpracovány.
 Správcem osobních údajů je Radka Mikovcová, Ke Křížku 403, Doksy u Kladna 273 64 zapsaná v živnostenském rejstříku ŽÚ vedeném v městě Kladno pod č.j.OŽ/13583/03/MA. 
Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@mariette-decor.cz.


2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?


Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá
vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy.
 Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.
 Pověřencem je paní Radka Mikovcová, kterého lze kontaktovat na adrese info@mariette-decor.cz nebo na
telefonu +420 724 119 670.


3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?


Správce zpracovává osobní údaje k:


a. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí
 zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);


b. marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a
 služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce
získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR


c. ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování
osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce,
 je od Vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj 
výrobek či službu na základě smlouvy.


4. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?


Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce
jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných
 povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také
 ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.
 V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní
 údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje 
blokovány. Více o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 11
tohoto informačního memoranda.


5. Jak byly osobní údaje získány?


Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace
 nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo 
například Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou
 oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací
ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a.


6. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?


K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k 
zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům
 zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:


a. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození , adresa bydliště, rodné číslo a 
identifikační číslo;


b. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;


c. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů 
nebo jiných kontaktních formulářů;


d. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o
sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;


7. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?


Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li
 nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů
 správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.


Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou
 zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


8. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?


Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně,
 soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.


9. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?


Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor,
ani do žádné mezinárodní organizace.


10. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?


Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje 
potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem 
následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.


Osobní údaje uvedené ve smlouvě, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou 
uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.


Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich
získání.
 Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí
archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich 
zneužití.


11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete 
uplatnit?


Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou
 garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.


a. Jak můžete svá práva uplatnit?


Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@lmariette-decor.cz.
 Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by
však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je
správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s
poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií
 zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený
 poplatek za administrativní náklady.


Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve,
 nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na
složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude 
správce informovat.


 

b. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů


Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli.
 Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o
totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních
údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo 
kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti
 obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o 
automatizovaném rozhodování a profilování.


Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly 
získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a
 další příslušné informace. 
Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto
 memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.c. Právo na přístup k osobním údajům


Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či 
nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených 
osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, 
informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení
 zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu
osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k
 automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i
 významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě
 předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Máte právo na poskytnutí
kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě
 dotčena práva a svobody jiných osob.


d. Právo na opravu


Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti,
 kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných 
osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
 dodatečného prohlášení.


e. Právo na výmaz (právo být zapomenut)


V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje
 vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné 
účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky,
 můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu
 posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše 
osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


 

f. Právo na omezení zpracování


Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli
 pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává,
 můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné
 důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu 
posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


g. Právo na přenositelnost údajů


Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti,
 předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v
tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.


h. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování


Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v 
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo 
oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či 
pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce 
obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.


i. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na
dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.


j. Právo odvolat souhlas


12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?
Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.


13. Informace o cookies
Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.

a. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Používáním webového rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní. O používání souborů cookies jste byli informováni při Vašem prvním přístupu na webové rozhraní.

b. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.

c. Jak Google využívá získaná data?
Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které užíváním webového rozhraní získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:  Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.


d. Remarketingové aktivity
Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například AdWords od společnosti Google. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).